index index index index index index index

  Usługi i program CIS obejmują około 25 osób długotrwale bezrobotnych ze Stargardu. Pośrednio z pomocy CIS skorzysta dodatkowo około 50 osób ( pomoc terapeuty, psychologa, doradcy zawodowego).
  Osoby zakwalifikowane do Centrum Integracji Społecznej biorą udział w zajęciach warsztatów zawodowych, których celem jest zdobycie nowych lub podniesienie obecnych kwalifikacji oraz zajęciach aktywizacji społecznej obejmujących m.in. spotkania i warsztaty z psychologiem, terapeutą, doradcą zawodowym, a także doradcą społecznym i pracownikiem socjalnym.
  Zajęcia w CIS Stargard odbywają się 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie. Okres uczestnictwa w programie obejmuje okres od 6 m- cy do 1 roku ( w wyjątkowych wypadkach może on zostać skrócony lub ulec wydłużeniu). Uczestnicy otrzymują comiesięczne świadczenie w postaci zasiłku integracyjnego. Wysokość zasiłku to:
• 50% zasiłku dla bezrobotnych (pierwszy miesiąc tzw. okres próbny)
• 100% zasiłku dla bezrobotnych ( kolejne miesiące)
Dodatkowo Kierownik Centrum ma możliwość przyznania uczestnikowi zajęć, motywacyjnej premii integracyjnej w wysokości maksymalnie do 20 % wysokości świadczenia integracyjnego.
Centrum Integracji Społecznej ma za zadanie przygotowanie uczestników programu do podjęcia pracy na wolnym rynku ( w zakładach pracy, na własny rachunek, przez założenie spółdzielni socjalnej). W ten sposób działalność Centrum w realny sposób ma przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia na terenie gminy oraz podniesienie poziomu życia osób objętych programem.
  Głównym celem Centrum Integracji Społecznej w Stargardzie Szczecińskim jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  Centrum Integracji Społecznej jest miejscem, które daje szansę na ponowne włączenie się do życia społecznego oraz prawidłowe pełnienie ról zawodowych i rodzinnych przez uczestników CIS. Podejmowane przez Centrum działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej dążą do usamodzielnienia uczestników i wyprowadzenia ich poza system pomocy społecznej.
  Każdy uczestnik Centrum ma przeprowadzone badania lekarskie, szkolenie bhp oraz zagwarantowany posiłek. Dla uczestników wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym funkcjonuje bezpłatna świetlica. Dyżury świetlicy są ściśle dostosowane do potrzeb uczestników.
  Bezpośredni nadzór nad CIS sprawuje dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej- ksiądz Maciej Szmuc.

NASI PRACOWNICY - Graficzna Struktura CIS

struktura organizacyjna Centrum Integracji społecznej

polityka prywatności